"EULA" (End-User License Agreement, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) voor Android-applicatie

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "EULA" of "Overeenkomst") regelt het gebruik van de applicatiesoftware voor "Timex Connected" ("Software"), geleverd door Timex Group USA, Inc. (het "Bedrijf") en ontworpen om uw apparaat met het Android-besturingssysteem te gebruiken dat door Google, Inc. ("Google") wordt geleverd in verband met uw gebruik van uw Timex apparaat. Onder deze EULA valt alleen die Software die op een apparaat werkt dat het Android- besturingssysteem gebruikt.


Uw gebruik van de Software betekent dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst, die van tijd tot tijd door het Bedrijf kunnen worden gewijzigd, accepteert. De meest recente versie van deze Overeenkomst zal altijd beschikbaar zijn op internet op http://assets.timex.com/timex_connected/eula/landing.html en de meest recente versie zal in de plaats komen van alle andere versies van deze Overeenkomst. Het Bedrijf behoudt het recht om deze Overeenkomst of andere beleidslijnen van het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Software te allen tijde naar eigen goeddunken te veranderen of wijzigen door revisies op internet te posten op http://assets.timex.com/timex_connected/eula/landing.html. Voortgezet gebruik van de Software na het posten van deze veranderingen of wijzigingen betekent dat u deze veranderingen of wijzigingen accepteert.


 1. Erkenning. Het Bedrijf en u, de eindgebruiker van de Software, erkennen dat de Overeenkomst is aangegaan door en tussen het Bedrijf en u. Het Bedrijf is als enige verantwoordelijk voor de Software en alle inhoud ervan. Mocht u de Software online gedownload hebben van de Google Android Market op http://www.android.com/market, dan erkent u dat u de servicevoorwaarden van Android Market (online op http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html) en de Android Market Business and Program Policies (online op http://www.google.com/mobile/android/market-policies.html) heeft doorgenomen. U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet in een land bevindt waartegen de Amerikaanse overheid een embargo heeft ingesteld, of dat is aangewezen door de Amerikaanse overheid als een land dat "terroristen steunt"; en (ii) u niet staat op een "watch list" van de Amerikaanse overheid met verboden partijen of partijen die aan beperkingen onderhevig zijn, waaronder de Specially Designated Nationals List, gepubliceerd door de Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse

  Ministerie van Financiën, of de Denied Persons List, gepubliceerd door het Amerikaanse Ministerie van Handel.


 2. Toegestaan gebruik van de Software. Elk gebruik van de Software op enige wijze die niet is toegestaan onder deze Overeenkomst, waaronder, zonder beperking, wederverkoop, overdracht, wijziging of verspreiding van de Software of het kopiëren of verspreiden van tekst, afbeeldingen, muziek, streepjescodes, video, data, hyperlinks, displays en andere inhoud die door de Software wordt verschaft, is verboden. Deze Overeenkomst geeft u niet het recht om schriftelijke documentatie, ondersteuning, telefonische hulp of verbeteringen of updates van de Software te ontvangen noch is het Bedrijf verplicht deze te verschaffen.


 3. Licentie. Het Bedrijf verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Software op uw mobiele telefoon te gebruiken. U mag de Software niet op een mobiele telefoon of ander computerapparaat gebruiken waarvan u niet de eigenaar bent. U mag de Software niet in sublicentie geven, verkopen, verspreiden of beschikbaar maken via een computernetwerk. U mag de Software of enige updates van de Software niet decompileren, reverse-engineeren, disassembleren, trachten de broncode ervan af te leiden, wijzigen of er afgeleide werken van maken. Elke poging daartoe is een schending van deze Overeenkomst. De voorwaarden van deze Overeenkomst regelen upgrades van de Software, tenzij een dergelijke upgrade vergezeld is van een aparte overeenkomst.


 4. Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE WET (A) ZAL HET BEDRIJF IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN

  (B) ZAL HET BEDRIJF IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR LICHAMELIJK LETSEL OF INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF SMARTENGELD, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEND MET DEZE OVEREENKOMST OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF HET ONVERMOGEN OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, SCHADELOOSSTELLING VOOR GEDERFDE WINST, ENIGE ANDERE BEDRIJFS- OF PERSOONLIJKE SCHADE OF VERLIEZEN, VERLIES OF CORRUPTIE VAN DATA OF STORING OF SLECHTE WERKING VAN UW MOBIELE TELEFOON. HET BEDRIJF ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U ZELFS ALS HET BEDRIJF OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. HET BEDRIJF ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, OF DEZE NU IS GEBASEERD OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS. UW ENIGE VERHAAL ONDER DEZE OVEREENMKOMST IS HET STOPZETTEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. SOMMIGE

  RECHTSGEBIEDEN STAAN DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOE VOOR LICHAMELIJK LETSEL, OF VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, ZODAT DEZE BEPERKING WELLICHT NIET OP U VAN

  TOEPASSING IS. De bovenstaande beperkingen zijn zelfs van toepassing als het bovenstaande verhaal het essentiële doel ervan mist.


 5. Geen garantie. DE SOFTWARE EN ALLE DIENSTEN DIE DOOR DE SOFTWARE WORDEN UITGEVOERD OF VERLEEND, WORDEN VERLEEND "ALS ZODANIG" EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. HET BEDRIJF VERWERPT BIJ DEZE ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE DIENSTEN DIE DOOR DE SOFTWARE WORDEN UITGEVOERD OF VERLEEND, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, WAARONDER, DOCH NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHIED, VAN GOEDE KWALITEIT, VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAN JUISTHEID, VAN RUSTIG GENOT EN NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN. HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIE TEGEN BELEMMERING VAN UW GENOT VAN DE SOFTWARE, DAT DE FUNCTIES IN, OF DE DIENSTEN UITGEVOERD OF GELEVERD DOOR, DE SOFTWARE AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN, DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE ONONDEBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN OF DAT DEFECTEN IN DE SOFTWARE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIE OF BEPERKINGEN OP TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN NIET TOE ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. U ERKENT UITDRUKKELIJK EN STEMT ERMEE IN DAT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE VOOR UW EIGEN RISICO IS.


 6. Uw gegevens. Het is mogelijk dat er voor de Software door u verstrekte informatie moet worden overgedragen, waaronder gebruikersnamen/wachtwoorden, uw naam, adres en e-mailadressen (gezamenlijk "Uw gegevens") teneinde uw Timex apparaat te registreren en gebruiken. U stemt in met de overdracht van Uw gegevens naar het Bedrijf en de agenten ervan om Uw gegevens te verwerken zoals nodig kan zijn opdat de Software en het Timex apparaat de functies ervan uitvoeren.. U erkent dat Uw gegevens door de Software in uw mobiele apparaat versleuteld worden opgeslagen en naar servers worden overgedragen die zich in de Verenigde Staten en andere landen kunnen bevinden. Door ons Uw gegevens te verstrekken gaat u ermee akkoord dat Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen in deze landen. Deze landen kunnen andere en/of minder strenge regels voor privacy/gegevensbescherming en gegevensbeveiliging hebben dan die van uw eigen land. Bij gevolg kunnen Uw

  gegevens onderhevig zijn aan toegangsverzoeken van overheden, gerechtshoven of wetshandhaving in die landen overeenkomstig wetten in die landen. Wij zullen, afhankelijk van de toepasselijke wetten in dergelijke andere landen, de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om Uw gegevens te blijven beschermen. Het Bedrijf geeft geen garantie dat derden Uw gegevens niet kunnen ontsleutelen indien derden in het bezit van uw mobiele apparaat komen. Het Bedrijf raadt aan en verzoekt dat u alle beveiligingsfuncties van uw mobiele apparaat gebruikt, waaronder een wachtwoord of blokkeringsfunctie, om uw mobiele apparaat en de vertrouwelijkheid van Uw gegevens te beschermen. Voor meer informatie over de wijze waarop het Bedrijf Uw gegevens beschermt, kunt u de Privacyverklaring lezen die door middel van verwijzing in deze Overeenkomst is opgenomen. De nieuwste versie van de Privacyverklaring is beschikbaar op de website van het Bedrijf op http://www.timex.com/info/privacy-policy.


 7. Aanvaardbaar gebruik. Gebruik van de Software en elk deel van uw gegevens die in verband met de Software zijn overgedragen, is beperkt tot de functionaliteit van de Software. In geen geval mag de Software worden gebruikt op een manier die (a) de rechten van enige andere partij aanvalt, misbruikt, bedreigt, te schande maakt of deze rechten anderszins schendt; (b) onwettig, frauduleus of misleidend is; (c) technologie of andere middelen gebruikt om toegang tot eigendomsrechtelijk beschermde informatie van het Bedrijf te krijgen waartoe geen machtiging is gegeven door het Bedrijf; (d) een geautomatiseerd systeem gebruikt of lanceert om toegang te krijgen tot de website of computersystemen van het Bedrijf; (e) probeert virussen of andere kwaadaardige computercode in te voeren die de functionaliteit van computersoftware, hardware of telecommunicatieapparatuur onderbreekt, vernietigt of beperkt; (f) probeert onbevoegde toegang tot het computernetwerk of gebruikersaccounts van het Bedrijf te verkrijgen; (g) gedrag aanmoedigt dat een misdaad zou vormen of zou leiden tot civielrechterlijke aansprakelijkheid; (h) deze overeenkomst schendt. Het Bedrijf behoudt het recht om naar eigen goeddunken deze Overeenkomst te beëindigen, te verzoeken dat u de Software om welke reden dan ook van uw mobiele telefoon verwijdert, waaronder, doch niet beperkt tot, een redelijke conclusie van het Bedrijf dat u deze Overeenkomst heeft geschonden.


 8. Schadeloosstelling. U stemt ermee in het Bedrijf en zijn werknemers, contractanten, functionarissen en directeuren te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, aanklachten, schadevergoedingen, kosten, rechtszaken, boetes, aansprakelijkheid, onkosten (waaronder honoraria van een advocaat) die voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van de Software, schending van deze Overeenkomst of van enige rechten van derden. Het Bedrijf behoudt het recht het exclusieve verweer van en toezicht op een kwestie op zich te nemen die anderszins

  onderhevig is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u zult meewerken bij het indienen van alle beschikbare verweren.


 9. Intellectuele eigendomsrechten. U en het Bedrijf erkennen dat, in geval van een claim van derden dat de Software of uw gebruik van de Software intellectuele eigendomsrechten van derden schendt, het Bedrijf uitsluitend verantwoordelijk zal zijn voor het onderzoek, de verdediging, schikking en ontslag van rechtsvervolging van een dergelijke claim voor inbreuk op intellectueel eigendom. Mocht blijken dat de Software inbreuk doet op intellectuele eigendomsrechten van een derde, dan is uw enige verhaal om ofwel de Software niet langer te gebruiken ofwel een niet- inbreukmakende versie van de Software te gebruiken, indien het Bedrijf ervoor kiest om u van een niet-inbreukmakende versie te voorzien.


 10. Productclaims. U erkent dat het Bedrijf verantwoordelijk is voor het in behandeling nemen van alle claims van de eindgebruiker of een derde met betrekking tot de Software of uw bezit en/of gebruik van de Software, met inbegrip van, doch niet beperkt tot: (i) productaansprakelijkheidsclaims; (ii) elke claim dat de Software niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of gereglementeerde eis; en (iii) claims voortvloeiend onder consumentenbescherming of dergelijke wetgeving.


 11. Beëindiging. Deze Overeenkomst is van kracht totdat hij door u of het Bedrijf wordt beëindigd. U kunt deze Overeenkomst beëindigen door de Software niet langer te gebruiken en deze van uw mobiele telefoon te verwijderen. Deze Overeenkomst wordt automatisch beëindigd zonder kennisgeving van het Bedrijf als u zich niet aan de voorwaarde(n) van deze Overeenkomst houdt. Na beëindiging van de Overeenkomst zult u de Software niet langer gebruiken en alle kopieën, volledige of gedeeltelijke, van de Software vernietigen.


 12. Contactinformatie. Indien u contact wilt opnemen met het Bedrijf en vragen, klachten of claims heeft met betrekking tot de Software, dient u naar de website van het Bedrijf te gaan op www.timex.com of per telefoon op nummer 1-800-328-2677.


 13. Eigendomsrechtelijk beschermde Software en merken. Het Bedrijf heeft de Software en alle handelsmerken, dienstmerken en andere inhoud, die bij de Software zijn inbegrepen, in eigendom. De Software kan gebruik maken van handelsmerken, dienstmerken of andere inhoud in verband met de diensten die deze levert en deze handelsmerken, dienstmerken of andere inhoud blijven te allen tijde het eigendom van de respectieve eigenaar. U heeft geen recht of licentie met betrekking tot handelsmerken, dienstmerken en andere inhoud in eigendom van het Bedrijf of derden, die zichtbaar zijn op of aan u verstrekt zijn via de Software.

 14. Materiaal en links van derden. De Software kan inhoud, gegevens, informatie, diensten, software of materiaal van derden ("Materiaal van derden”) weergeven of beschikbaar maken of links verschaffen naar websites van bepaalde derden ("Links van derden"). Indien u Materiaal van derden of Links van derden gebruikt, erkent u dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud, nauwkeurigheid, geldigheid, wettigheid of enig ander aspect van dergelijk Materiaal van derden en Links van derden. Het Bedrijf garandeert, waarborgt of onderschrijft geen Materiaal van derden of Links van derden en is niet aansprakelijk jegens u voor Materiaal van derden of Links van derden of enige andere partij voor uw misbruik of gebruik van Materiaal van derden of Links van derden. Locatiegegevens die door Materiaal van derden of Links van derden worden verschaft, zijn uitsluitend ter informatie en er mag niet op worden vertrouwd in situaties waar informatie over de exacte locatie nodig is of waar onnauwkeurige locatiegegevens tot lichamelijk letsel of andere schade kunnen leiden. U stemt ermee in dat Materiaal van derden en Links van derden eigendomsrechtelijk beschermde inhoud en informatie bevatten die worden beschermd door toepasselijke wetten op intellectueel eigendom en andere wetten, waaronder, doch niet beperkt tot, copyright, en dat u dergelijke eigendomsrechtelijk beschermde inhoud, informatie of materiaal op geen enkele wijze zult gebruiken behalve voor het toegestane gebruik van dergelijk Materiaal van derden of Links van derden. U stemt ermee in om Materiaal van derden of Links van derden op geen enkele wijze te gebruiken die een inbreuk zou zijn op, of redelijkerwijs opgevat kan worden als een inbreuk op, de voorwaarden van deze Overeenkomst. Het Bedrijf behoudt het recht om Materiaal van derden of Links van derden te allen tijde zonder kennisgeving te veranderen, op te schorten, te verwijderen of toegang ertoe te wijzigen of onmogelijk te maken.


 15. Verboden te exporteren. U mag de Software niet exporteren of herexporteren, waaronder export (a) naar alle landen waartegen de Verenigde Staten een embargo heeft ingesteld of (b) naar een persoon op de Specially Designated Nationals List, gepubliceerd door de Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse Ministerie van Financiën, of de Denied Persons List en Entity List, gepubliceerd door het Amerikaanse Ministerie van Handel.


 16. Toepasselijk recht. De wetten van de staat Texas, met uitsluiting van de regels inzake strijdigheid van wetgeving, gelden voor deze Overeenkomst en uw gebruik van de Software. Elke rechtsvordering voortvloeiend uit deze Overeenkomst of het gebruik van de Software zal worden berecht in de gerechtshoven van Travis County, Texas.


v.2010.09.08_android

Handelsmerk (TM), Copyright (C) 2009-11, ATX Innovation, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Innovation, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Android Market Terms of Service


 1. Introduction


  1. The Android Market (“Market”) is owned and operated by Google Inc. Your use of Android Market is governed by a legal agreement between you and Google consisting of the Google Terms of Service (found at http://www.google.com/accounts/TOS) and these Android Market Terms of Service (together called the “Terms”). In addition, your use of the Market is subject to the Android Market Business and Program Policies (found at http://www.google.com/intl/en_us/mobile/android/market-policies.html). The Android Market Terms of Service, Android Market Business and Program Policies, and Google Terms of Service shall take precedence in that order in the event of a conflict between them, to the extent of such conflict.


  2. You may use Android Market to browse, locate, and download Products (defined as data files, applications, written text, mobile device software, music, audio files or other sounds, photographs, videos or other images) for your Android-powered mobile device (“Device”). Some of these Products may be offered by Google while others may be made available by third-parties not affiliated with Google. You agree that Google is not responsible for any Product on the Market that originates from a source other than Google. Additionally, some Products may be made available to you at no charge while other Products may be purchased for a fee. You agree that you are solely responsible for all fees associated with purchases you make on the Market.


  3. You accept the Terms by either (1) clicking to agree or accept where these options are presented to you, or (2) actually using the Android Market application or web service.


  4. In order to use Android Market you must be 13 years of age or older. If you are between 13 and 18 years of age, you must have your parent or legal guardian’s permission to use the Market.


 2. Google’s Provision of Android Market


  1. You agree that Google may stop (permanently or temporarily) providing the Market (or any features within the Market) to you or to users generally at Google’s sole discretion, without prior notice to you.


  2. You agree that if Google disables access to your account, you may be prevented from accessing the Market, your account details or any files or other Products that are stored with your account.


  3. Google may make available to you various payment processing methods to facilitate the purchase of Products from the Market. You agree to abide by any relevant Terms of Service or other legal agreement, whether with Google or a third party, that governs your use of a given payment processing method. You agree that Google reserves the right to add or remove payment processing methods at its sole discretion and without notice to you.


  4. From time to time, Google may discover a Product on the Market that violates the Android Market Developer Distribution Agreement or other legal agreements, laws, regulations or policies. You agree that in such an instance Google retains the right to remotely remove those applications from your Device at its sole discretion.


 3. Your Use of Android Market


  1. In order to access certain services in the Market, you may be required to provide information about yourself such as your name, address, and billing details. You agree that any such information you provide to Google will always be accurate, correct and up to date.


  2. You agree to use the Market only for purposes that are permitted by (a) the Terms and (b) any applicable law, regulation or generally accepted practices or guidelines in the relevant jurisdictions. You agree to comply with all applicable export controls, including, but not limited to, the United States Department of Commerce's Export Administration Regulations and sanctions programs administered by the United States Treasury Department's Office of Foreign Assets Control. By using the Market, you represent and warrant that you are not prohibited from receiving exports or services under US or other applicable export laws. You agree to comply with all local laws and regulations regarding the download, installation and/or use of the Products.


  3. You agree not to access (or attempt to access) the Market by any means other than through the interface that is provided by Google, unless you have been specifically allowed to do so in a separate agreement with Google. You specifically agree not to access (or attempt to access) the Market through any automated means (including use of scripts, crawlers, or similar technologies) and shall ensure that you comply with the instructions set out in any robots.txt file present on the Market website.


  4. You agree that you will not engage in any activity that interferes with or disrupts the Market (or the servers and networks which are connected to the Market). You agree that you will not use any of the Products found on the Market in a way that interferes or disrupts any servers, networks, or websites operated by Google or any third-party.

  5. Unless you have been specifically permitted to do so in a separate agreement with Google, you agree that you will not reproduce, duplicate, copy, sell, trade or resell the Market for any purpose.


  6. You agree that you are solely responsible for (and that Google has no responsibility to you or to any third party for) your use of the Market and any Products, any breach of your obligations under the Terms, and for the consequences (including loss or damage of any kind which Google may suffer) of any such breach.


  7. You agree to comply with any and all applicable tax laws, including the reporting and payment of any taxes arising in connection with your use of the Market or the purchase of Products through the Market, and that the reporting and payment of any such applicable taxes are your responsibility.


  8. You agree that Google and/or third parties own all right, title and interest in and to the Market and the Products available through the Market, including without limitation all applicable Intellectual Property Rights in the Products. "Intellectual Property Rights" means any and all rights existing under patent law, copyright law, trade secret law, trademark law, unfair competition law, and any and all other proprietary rights worldwide. You agree that you will not, and will not allow any third party to, (i) copy, sell, license, distribute, transfer, modify, adapt, translate, prepare derivative works from, decompile, reverse engineer, disassemble or otherwise attempt to derive source code from the Products, unless otherwise permitted, (ii) take any action to circumvent or defeat the security or content usage rules provided, deployed or enforced by any functionality (including without limitation digital rights management or forward-lock functionality) in the Products, (iii) use the Products to access, copy, transfer, transcode or retransmit content in violation of any law or third party rights, or (iv) remove, obscure, or alter Google's or any third party's copyright notices, trademarks, or other proprietary rights notices affixed to or contained within the Products.


  9. Google reserves the right (but shall have no obligation) to pre-screen, review, flag, filter, modify, refuse or remove any or all Products from the Market. However, you agree that by using the Market you may be exposed to Products that you may find offensive, indecent or objectionable and that you use the Market at your own risk.


 4. Google Services and Third Party Products and Services


  1. Some Products (whether developed by Google or third parties) may contain features that are used in conjunction with Google’s search and other services. Accordingly, your use of such features in those Products is also governed by Google’s Terms of Service located at http://www.google.com/terms_of_service.html, Google’s Privacy Policy located at http://www.google.com/privacypolicy.html, as well as any applicable Google Service-specific Terms of Service and Privacy Policy.


  2. Some components of Products (whether developed by Google or third parties) may also be governed by applicable open source software licenses. In the event of a conflict between the Terms and any such licenses, the open source software licenses shall prevail with respect to those components.


 5. Automatic Updates


  1. Products originating from Google may communicate with Google servers from time to time to check for available updates to the Products, such as bug fixes, patches, enhanced functions, missing plug-ins and new versions (collectively, "Updates"). By installing these Products, you agree to such automatically requested and received Updates.


 6. Export Restrictions


  1. Products available on the Market may be subject to export controls or restrictions by the United States or other countries or territories. You agree to comply with all applicable U.S. and international export laws and regulations. These laws include restrictions on destinations, end users, and end use.


 7. Indemnification


  1. To the maximum extent permitted by law, you agree to defend, indemnify and hold harmless Google, its affiliates and their respective directors, officers, employees and agents from and against any and all claims, actions, suits or proceedings, as well as any and all losses, liabilities, damages, costs and expenses (including reasonable attorneys fees) arising out of or accruing from your use of the Market, including your downloading, installation, or use of any Products, or your violation of these Terms.


 8. Termination


  1. These Terms will continue to apply until terminated by either you or Google as set out below.


  2. If you want to terminate these Terms, you may do so by ceasing your use of Market and any Products downloaded from Market.

  3. Google may at any time, terminate these Terms with you if: (A) you have breached any provision of these Terms; or (B) Google is required to do so by law; or (C) Google decides to no longer provide the Market.


  4. When these Terms come to an end, all of the legal rights, obligations and liabilities that you and Google have benefited from, been subject to (or which have accrued over time whilst these Terms have been in force) or which are expressed to continue indefinitely, shall be unaffected by this cessation, and the provisions of paragraph 11.6 shall continue to apply to such rights, obligations and liabilities indefinitely.


 9. DISCLAIMER OF WARRANTIES


  1. YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT YOUR USE OF THE MARKET AND ANY PRODUCTS DOWNLOADED OR OBTAINED THROUGH THE MARKET IS AT YOUR SOLE RISK AND THAT THE MARKET IS PROVIDED “AS IS” AND “AS AVAILABLE” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.


  2. YOUR USE OF THE MARKET AND ANY PRODUCTS DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THE MARKET IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM, MOBILE DEVICE, OR OTHER DEVICE, OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM SUCH USE.


  3. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, GOOGLE FURTHER EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT, WITH RESPECT TO ANY PRODUCTS DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE MARKET AS WELL AS THE MARKET ITSELF.


  4. NONE OF THE PRODUCTS ARE INTENDED FOR USE IN THE OPERATION OF NUCLEAR FACILITIES, LIFE SUPPORT SYSTEMS, EMERGENCY COMMUNICATIONS, AIRCRAFT NAVIGATION OR COMMUNICATION SYSTEMS, AIR TRAFFIC CONTROL SYSTEMS, OR ANY OTHER SUCH ACTIVITIES IN WHICH CASE THE FAILURE OF THE PRODUCTS COULD LEAD TO DEATH, PERSONAL INJURY, OR SEVERE PHYSICAL OR ENVIRONMENTAL DAMAGE.


 10. LIMITATION OF LIABILITY


  1. YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT GOOGLE AND ITS SUBSIDIARIES AND AFFILIATES SHALL NOT BE LIABLE TO YOU UNDER ANY THEORY OF LIABILITY (WHETHER CONTRACT, TORT INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES THAT MAY BE INCURRED BY YOU THROUGH YOUR USE OF THE MARKET OR ANY PRODUCTS DOWNLOADED OR OBTAINED FROM THE MARKET, INCLUDING ANY LOSS OF DATA, WHETHER OR NOT GOOGLE OR ITS REPRESENTATIVES HAVE BEEN ADVISED OF OR SHOULD HAVE BEEN AWARE OF THE POSSIBILITY OF ANY SUCH LOSSES ARISING.


 11. General Legal Terms


  1. These Terms constitutes the whole legal agreement between you and Google and govern your use of the Market and Products, and completely replace any prior agreements between you and Google in relation to the Market and Products.


  2. You agree that if Google does not exercise or enforce any legal right or remedy which is contained in these Terms (or which Google has the benefit of under any applicable law), this will not be taken to be a formal waiver of Google’s rights and that those rights or remedies will still be available to Google.


  3. If any court of law, having the jurisdiction to decide on this matter, rules that any provision of these Terms is invalid, then that provision will be removed from the Terms without affecting the rest of the Terms. The remaining provisions of these Terms will continue to be valid and enforceable.


  4. You acknowledge and agree that each member of the group of companies of which Google is the parent shall be third party beneficiaries to these Terms and that such other companies shall be entitled to directly enforce, and rely upon, any provision of these Terms that confers a benefit on (or rights in favor of) them. Other than this, no other person or company shall be third party beneficiaries to these Terms.


  5. The rights granted in the Terms may not be assigned or transferred by either you or Google without the prior written approval of the other party. Neither you nor Google shall be permitted to delegate their responsibilities or obligations under these Terms without the prior written approval of the other party.


  6. These Terms and your relationship with Google under these Terms shall be governed by the laws of the State of California

without regard to its conflict of laws provisions. You and Google agree to submit to the exclusive jurisdiction of the courts located within the county of Santa Clara, California to resolve any legal matter arising from these Terms. Notwithstanding this, you agree that Google shall still be allowed to apply for injunctive remedies (or an equivalent type of urgent legal relief) in any jurisdiction.


©2011 Google