"EULA" (End-User License Agreement, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) voor IOS


Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "EULA" of "Overeenkomst") regelt het gebruik van de applicatiesoftware voor "Timex Connected" ("Software"), geleverd door Timex Group USA, Inc. (het "Bedrijf") en ontworpen om uw iPhone, iTouch of iPad apparaat te gebruiken. Onder deze EULA valt alleen die Software die op een iPhone, iTouch of iPad apparaat of ander computerapparaat werkt dat door Apple, Inc. wordt verkocht of vervaardigd.

Uw gebruik van de Software betekent dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst, die van tijd tot tijd door het Bedrijf kunnen worden gewijzigd, accepteert. De meest recente versie van deze Overeenkomst zal altijd beschikbaar zijn op internet op http://assets.timex.com/timex_connected/eula/landing.html en de meest recente versie zal in de plaats komen van alle andere versies van deze Overeenkomst. Het Bedrijf behoudt het recht om deze Overeenkomst of andere beleidslijnen van het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Software te allen tijde naar eigen goeddunken te veranderen of wijzigen door revisies op internet te posten op http://assets.timex.com/timex_connected/eula/landing.html. Voortgezet gebruik van de Software na het posten van deze veranderingen of wijzigingen betekent dat u deze veranderingen of wijzigingen accepteert.

 1. Erkenning. Het Bedrijf en u, de eindgebruiker van de Software, erkennen dat de Overeenkomst is aangegaan door en tussen het Bedrijf en u en niet met Apple, Inc. Niettegenstaande het bovenstaande erkent u dat Apple, Inc. en haar dochterondernemingen derden-begunstigden van deze Overeenkomst zijn en dat Apple, Inc. het recht heeft (en geacht wordt het recht te hebben geaccepteerd) om deze Overeenkomst te doen nakomen. Het Bedrijf is als enige verantwoordelijk voor de Software en alle inhoud ervan. U erkent dat Apple, Inc. geen enkele verplichting heeft om onderhoud en ondersteuningsdiensten te leveren met betrekking tot de Software. U erkent dat u de Voorwaarden en bepalingen van de App Store heeft doorgenomen (online op http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/ ). U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet in een land bevindt waartegen de Amerikaanse overheid een embargo heeft ingesteld, of dat is aangewezen door de Amerikaanse overheid als een land dat "terroristen steunt"; en (ii) u niet staat op een "watch list" van de Amerikaanse overheid met verboden partijen of partijen die aan beperkingen onderhevig zijn, waaronder de Specially Designated Nationals List, gepubliceerd door de Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse Ministerie van Financiën, of de Denied Persons List, gepubliceerd door het Amerikaanse Ministerie van Handel.

 2. Opname van Apple Inc.’s Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van gelicentieerde applicaties. Deze Overeenkomst omvat door middel van verwijzing de "LAUELA" (Licensed Application End User License Agreement, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van gelicentieerde applicaties), die door Apple, Inc. is gepubliceerd (online op http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/). Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt onder de "Software" verstaan de "Gelicentieerde applicatie" zoals omschreven in de LAEULA en onder "Bedrijf " wordt verstaan de "Applicatieleverancier" zoals omschreven in de LAEULA. Indien enige voorwaarden van

  deze Overeenkomst in strijd zijn met de voorwaarden van de LAEULA, dan gelden de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 3. Toegestaan gebruik van de Software. Elk gebruik van de Software op enige wijze die niet is toegestaan onder deze Overeenkomst of de LAEULA, waaronder, zonder beperking, wederverkoop, overdracht, wijziging of verspreiding van de Software of het kopiëren of verspreiden van tekst, afbeeldingen, muziek, streepjescodes, video, data, hyperlinks, displays en andere inhoud die door de Software wordt verschaft, is verboden. Deze Overeenkomst geeft u niet het recht om schriftelijke documentatie, ondersteuning, telefonische hulp of verbeteringen of updates van de Software te ontvangen noch is het Bedrijf verplicht deze te verschaffen.

 4. Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE WET

  (A) ZAL HET BEDRIJF IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN (B) ZAL HET BEDRIJF IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF SMARTENGELD, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEND MET DEZE OVEREENKOMST OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF HET ONVERMOGEN OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN,

  MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, SCHADELOOSSTELLING VOOR GEDERFDE WINST, VERLIES OF CORRUPTIE VAN DATA OF STORING OF SLECHTE WERKING VAN UW APPLE COMPUTERAPPARAAT. UW ENIGE VERHAAL ONDER DEZE OVEREENMKOMST IS HET STOPZETTEN VAN HET

  GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. De bovenstaande beperkingen zijn zelfs van toepassing als het bovenstaande verhaal het essentiële doel ervan mist.

 5. Uw gegevens. Het is mogelijk dat er voor de Software door u verstrekte informatie moet worden overgedragen, waaronder gebruikersnamen/wachtwoorden, uw naam, adres, e-mailadressen en financiële informatie (gezamenlijk "Uw gegevens") teneinde uw "Timex apparaat" te registreren en gebruiken. U stemt in met de overdracht van uw gegevens naar het Bedrijf en de agenten ervan om uw gegevens te verwerken zoals nodig kan zijn opdat de Software zijn functies uitvoert. U erkent dat uw gegevens door de Software in uw Apple computerapparaat versleuteld worden opgeslagen. Het Bedrijf geeft geen garantie dat derden Uw gegevens niet kunnen ontsleutelen indien derden in het bezit van uw Apple computerapparaat komen. Het Bedrijf raadt aan en verzoekt dat u alle beveiligingsfuncties van uw Apple computerapparaat gebruikt, waaronder de functie "Codeslot", om uw Apple computerapparaat en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beveiligen. Voor meer informatie over de wijze waarop het Bedrijf Uw gegevens beschermt, kunt u de Privacyverklaring lezen die door middel van verwijzing in deze Overeenkomst is opgenomen. De nieuwste versie van de Privacyverklaring is beschikbaar op de website van het Bedrijf op http://www.timex.com/info/privacy-policy.

 6. Aanvaardbaar gebruik. Gebruik van de Software en elk deel van uw gegevens die in verband met de Software zijn overgedragen, is beperkt tot de functionaliteit van de Software. In geen geval mag de Software worden gebruikt op een manier die (a) de rechten van enige andere partij aanvalt, misbruikt, bedreigt, te schande maakt of deze rechten anderszins schendt; (b) onwettig, frauduleus of misleidend is; (c) technologie of andere middelen gebruikt om toegang tot eigendomsrechtelijk beschermde informatie van het Bedrijf te krijgen waartoe geen machtiging is gegeven door het Bedrijf; (d) een geautomatiseerd systeem gebruikt of lanceert om toegang te krijgen tot de website of computersystemen van het Bedrijf; (e) probeert virussen of andere kwaadaardige computercode in te voeren die de functionaliteit van computersoftware, hardware of telecommunicatieapparatuur onderbreekt, vernietigt of beperkt; (f) probeert onbevoegde toegang tot het computernetwerk of gebruikersaccounts van het Bedrijf te verkrijgen; (g) gedrag aanmoedigt dat een misdaad zou vormen of zou leiden tot civielrechterlijke aansprakelijkheid; (h) deze overeenkomst schendt. Het Bedrijf behoudt het recht om naar eigen goeddunken deze Overeenkomst te beëindigen, te verzoeken dat u de Software om welke reden dan ook van uw Apple computerapparaat verwijdert, waaronder, doch niet beperkt tot, een redelijke conclusie van het Bedrijf dat u deze Overeenkomst heeft geschonden.

 1. Schadeloosstelling. U stemt ermee in het Bedrijf en zijn werknemers, contractanten, functionarissen en directeuren te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, aanklachten, schadevergoedingen, kosten, rechtszaken, boetes, aansprakelijkheid, onkosten (waaronder honoraria van een advocaat) die voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van de Software, schending van deze Overeenkomst of van enige rechten van derden. Het Bedrijf behoudt het recht het exclusieve verweer van en toezicht op een kwestie op zich te nemen die anderszins

  onderhevig is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u zult meewerken bij het indienen van alle beschikbare verweren.

 2. Intellectuele eigendomsrechten. U en het Bedrijf erkennen dat, in geval van een claim van derden dat de Software of uw gebruik van de Software intellectuele eigendomsrechten van derden schendt, het Bedrijf, en niet Apple, uitsluitend verantwoordelijk zal zijn voor het onderzoek, de verdediging, schikking en ontslag van rechtsvervolging van een dergelijke claim voor inbreuk op intellectueel eigendom. Mocht blijken dat de Software inbreuk doet op intellectuele eigendomsrechten van een derde, dan is uw enige verhaal om ofwel de Software niet langer te gebruiken ofwel een niet- inbreukmakende versie van de Software te gebruiken, indien het Bedrijf ervoor kiest om u van een niet-inbreukmakende versie te voorzien.

 3. Productclaims. U erkent dat het Bedrijf, en niet Apple, verantwoordelijk is voor het in behandeling nemen van alle claims van de eindgebruiker of een derde met betrekking tot de Software of uw bezit en/of gebruik van de Software, met inbegrip van, doch niet beperkt tot: (i) productaansprakelijkheidsclaims; (ii)

  elke claim dat de Software niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of gereglementeerde eis; en (iii) claims voortvloeiend onder consumentenbescherming of dergelijke wetgeving.

 4. Contactinformatie. Indien u contact wilt opnemen met het Bedrijf en vragen, klachten of claims heeft met betrekking tot de Software, dient u naar de website van het Bedrijf te gaan op www.timex.com of per telefoon op nummer 1-800-328-2677.

 5. Eigendomsrechtelijk beschermde Software en merken. Het Bedrijf heeft de Software en alle handelsmerken, dienstmerken en andere inhoud, die bij de Software zijn inbegrepen, in eigendom. De Software kan gebruik maken van handelsmerken, dienstmerken of andere inhoud in verband met de diensten die deze levert en deze handelsmerken, dienstmerken of andere inhoud blijven te allen tijde het eigendom van de respectieve eigenaar. U heeft geen recht of licentie met betrekking tot handelsmerken, dienstmerken en andere inhoud in eigendom van het Bedrijf of derden, die zichtbaar zijn op of aan u verstrekt zijn via de Software.

 6. "Opt-In" voor push-berichten. Het Bedrijf kan u "push-berichten" of "push- meldingen" (gezamenlijk "Push-communicaties") sturen als uw Apple computerapparaat Push-communicaties ondersteunt. Door de Software te installeren gaat u ermee akkoord om Push-communicaties te accepteren en "opt-in" om deze te ontvangen. Mocht u niet langer Push-communicaties van het Bedrijf willen ontvangen, dan kunt u Push-communicaties voor de Software uitzetten door de "Instellingen" op uw Apple computerapparaat te openen, het tabblad "Berichten" te selecteren en de knop "Timex apparaat" te selecteren.

14. Toepasselijk recht. De wetten van de staat Connecticut, met uitsluiting van de regels inzake strijdigheid van wetgeving, gelden voor deze Overeenkomst en uw gebruik van de Software. Elke rechtsvordering voortvloeiend uit deze Overeenkomst of het gebruik van de Software zal worden berecht in de gerechtshoven van New Haven County, Connecticut.